ข่าวและกิจกรรม
จังหวัดลำพูนจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม   วันนี้(3สิงหาคม2565)จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมณอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจังหวัดลำพูนโดยมีนายอนุพงษ์วาวงศ์มูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจัดขึ้นโดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาคกลุ่มภาคเหนือ ผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมพิธี    สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่๑เมื่อวันที่๒มีนาคมพ.ศ.๒๕๑๓ณลุมพินีสถานกรุงเทพฯและทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานโดยทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่29กลุ่มภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดในภาคเหนือจำนวน17จังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้แรงงานไทยโดยเฉพาะในระดับเยาวชนได้เกิดความตื่นตัวที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศโดยดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่3–5สิงหาคม2565มีการแข่งขันจำนวน25สาขามีหน่ายงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดำเนินการแข่งขัน9จังหวัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้รับมอบหมายให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมโดยมีเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันประเภททีมจำนวน12ทีมเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยที่มีทักษะฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติระดับอาเซียนและระดับนานาชาติโดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลเหรียญทองรางวัลละ20,000บาทเหรียญเงินรางวัลละ12,000บาทเหรียญทองแดงรางวัลละ6,000บาทการแข่งขันฝีมือแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเยาวชนผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลเพิ่มเติมจากบริษัทสยามแอ็ดวานซ์เทคจำกัดจำนวน20,000บาทดังนี้เหรียญทองรางวัลละ10,000บาทเหรียญเงินรางวัลละ6,000บาทเหรียญทองแดงรางวัลละ4,000บาทและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนในการจัดงานแข่งขัน.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,5100051150 โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:633
จังหวัดลำพูนจัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”        จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร“พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2565เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ในวันที่2มีนาคม2565ณห้องประชุมอาคาร7สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนโดยนายวรยุทธเนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2มีนาคม2513เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือแห่งชาติครั้งที่1ณลุมพินีสถานและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทยความตอนหนึ่งว่า"...ช่างทุกประเภทเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของเราเราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวันผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูงให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการในการส่งเสริมนั้นมีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่สามประการ-ประการแรกได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิทยาการและความรู้ทางการออกแบบ-ประการที่สองได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ-ประการที่สามได้แก่ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาดเพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำมีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่ายการช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องการทำให้สอดคล้องกันไปเพื่อให้ช่างมีรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้าข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป...."จากพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างและพระราชดำรัสที่ทรงให้ไว้เมื่อวันที่2มีนาคม2513นั้นกระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญา"พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและกำหนดให้วันที่2มีนาคมของทุกปีเป็น“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านช่างรวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานยกระดับช่างสู่มาตรฐานสากลในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานหน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมพิธีจำนวน150คนโดยในงานมีการจัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร,มอบหนังสือมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545ให้แก่บริษัทเลอครูเซแมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จํากัด,มอบหนังสืออนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,มอบหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1จำนวน9คนและสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1จำนวน12คนนอกจากนี้ยังมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน15คนสำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานลำพูนที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,51000 โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:782
         เมื่อวันจันทร์ที่่31มกราคม2565HouzzMateมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ให้ความอนุเคราะห์2กิจกรรมได้แก่ 1.การสัมมนาเรื่อง"สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม” 2.พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการคลิปบรรยากาศงาน(ช่วงเช้า)กิจกรรมสัมมนา"สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม”ประจาปีงบประมาณ2565โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูนณห้องจามจุรี2เดอะแกรนด์จามจุรีรีสอร์ทลำพูนโดยมีนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและนายพงษ์ศักดิ์โพธินามผู้อำนวยการสำผนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ผู้ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือและสถานประกอบกิจการภายในจังหวัดลำพูนวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา24และศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา26/4(2)ที่ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงเป็นการสื่อสารให้กลุ่มดังกล่าวทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในเรื่องการให้กู้ยืมการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและสร้างแรงจูงใจในการเข้าถึงการให้บริการของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นและผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนาความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทางานต่อไป รูปภาพกิจกรรมช่วงเช้า(ช่วงบ่าย)นายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพจำนวน30ชั่วโมงตามโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการจำนวน20คนณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามรถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1เข้าเยี่ยมชมแปลงผักพร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้“ต้นรวงผึ้ง(ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่10)”และท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยังได้ให้สัมภาษณ์เป็นพิเศษกับhouzzMateในประเด็นมาตรการความช่วยเหลือของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในช่วงวิกฤติcovid-19อีกด้วยซึ่งต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ houzzMateในฐานะสื่อกลางด้านงานช่างจะติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านงานช่างและนำเสนอให้ท่านที่สนใจได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นในพันธกิจของเราคือ"houzzMateเราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพด้วยเทคโนโลยี"รูปกิจกรรมช่วงบ่ายสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,5100051150โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:883
          วันที่26มกราคม2565สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1จำนวน60คนให้แก่นักศึกษาปวช.ชั้นปีสุดท้ายของวิทยาลัยเทคนิคลำพูนระหว่างวันที่26-28มกราคม2565ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเรามาดูภาพบรรยากาศกันนะครับท่านผอ.เเละคณะผู้ติดตามสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเยี่มชมบรรยากาศภายในงานติดต่อสอบถามรายละเอียดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,5100051150เวลาทำการ:  เปิด8.00⋅ปิด16:30โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:823
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชเปิดอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1กดเพื่อสมัคร:(ลิ้งค์สมัคร)กดเลย-เปิดอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1-วันที่อบรม 24-28มกราคม2565-ระยะเวลาอบรม30ชั่วโมง-สถานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี-จำนวน30ราย-รูปเเบบการอบรมปกติ(ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชที่อยู่:79หมู่1,ถนนนครศรี-ปากพนัง,ตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช,80330เวลาทำการ:ตามเวลาราชกาล // โทรศัพท์:075399298
เปิดดู:942
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเปิดอบรมช่างเชื่อมทิกระดับ1กดเพื่อสมัคร:(( ลิ้งค์สมัคร ))กดเลย-เปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมทิกระดับ1 -วันที่อบรม 17-20มกราคม2565-ระยะเวลาอบรม30ชั่วโมง-สถานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี-จำนวน30ราย-รูปเเบบการอบรมปกติ(ฝึกที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน)ติดต่อสอบถามสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเลขที่49หมู่1ตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี22110 โทรศัพท์039609855-7โทรสาร039609854e-mail:dsd-chan@hotmail.com.
เปิดดู:989
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่ (เเตะเพื่อสมัครสมัครอบรม) -ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประชาชน         ข้อมูลการฝึกอบรมกลุ่มสาขาอาชีพ:ช่างเชื่อมสาขาอาชีพ:ช่างเชื่อมอาร์กโลหะระดับ:1สถานที่เปิดทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนวันที่เปิดอบรม: 23พฤศจิกายน2564 ถึง 27มกราคม2565การสมัคร:สามรถสมัครผ่านออนไลน์ที่ (เเตะเพื่อสมัครสมัครอบรม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ที่อยู่:129หมู่10,ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน,51000โทรศัพท์:053537696
เปิดดู:1087
คำชี้แจง             แบบสอบถามชุดนี้จัดทำเพื่อรวบรวมข้อมูลเหตุผลผลกระทบในส่วนของช่างผู้ปฏิบัติงานสถานประกอบกิจการที่เป็นนายจ้างและผู้รับบริการ ถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้บริการช่างรวมถึงข้อเสนอแนะในสาขาที่ต้องการให้ช่างมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถต่อไปจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้กดเพื่อเข้าสู่เเบบสอบถาม: (เเบบสอบถาม)การสำรวจความจำเป็นการใช้บริการช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานความเป็นมาการรับรองความรู้ความสามารถคือการออกหนังสือรับรองการทำงานหรือการประกอบอาชีพให้กับช่างผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่มีการประกาศควบคุมโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินดังนี้ 1.ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่ยื่นขอประเมินกำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ50 2.ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐานเช่นวุฒิการศึกษาการฝึกอบรม/สัมมนาประสบการณ์การทำงานกำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ25 3.ดูจากคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือการทำงานที่มีอยู่ในตัวบุคคล(การสัมภาษณ์)กำหนดน้ำหนักคะแนนร้อยละ25หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุห้าปีผู้ที่จะขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบคร.10พร้อมชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต่อศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางหรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา26/4(2)         กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557เพื่อควบคุมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายให้มีมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะด้วยการกําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถหรือ(License)โดยเริ่มที่สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นสาขาแรกมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่26ตุลาคมพ.ศ.2559ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีผลลงโทษปรับตามกฎหมายดังกล่าวแบบสอบถามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้      ส่วนที่1ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม    ส่วนที่2ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ส่วนที่3ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เปิดดู:931
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคารวันที่ทดสอบ:25พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ที่ตั้ง:69ม.4ต.ผาบ่องอ.เมืองแม่ฮ่องสอน58000.โทรศัพท์:053-686051-2.โทรสาร:053-686053
เปิดดู:768
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรกำแพงเพชรเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารสมัครออนไลน์สมัครได้ที่( กดเพื่อทำการสมัคร )เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารวันที่ทดสอบ:15พฤศจิกายน2564สถานที่ทดสอบ:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร279ม.7ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.กำแพงเพชรเบอร์โทร055-705071เบอร์โทรสาร055-705215
เปิดดู:784
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กสมัครออนไลน์สมัครได้ที่(กดเพื่อทำการสมัคร)เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเชื่อมแม็กวันที่ทดสอบ:4ธันวาคม2564สถานที่ทดสอบ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองสมัครเลยรับจำนวนจำกัดทางออนไลน์หรือติดต่อที่ศูนย์โดยตรงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน17ระยองเลขที่22ถ.ไอหนึ่งทางเข้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต.มาบตาพุดอ.เมืองระยองจ.ระยอง21150 โทรศัพท์0-3868-3951ถึง3โทรสาร0-3868-3198และ0-3868-3199
เปิดดู:1003
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการเปิดลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสามารถสมัครจองคิวออนไลน์ได้ที่ ( คลิกได้ที่:https://www.dsd.go.th/ )  -ต้องสมัครIDการใช้งานผ่านเว็บไซต์โดยตรงของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานก่อนสมัครเพื่อลงทะเบียนการฝึกอบรมข้อมูลการฝึกอบรมกลุ่มสาขาอาชีพ :  ช่างอุตสาหการรหัสสาขาอาชีพ  :  ST11207299สาขาอาชีพ  :   ISO9606-1111PBWFM1ระดับ  : 1สถานที่เปิดทดสอบ  :  ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการวันที่เปิดทดสอบ   :  28/9/2564ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการ ที่อยู่:1039หมที่15ถนนเทพารักษ์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ10570เวลาทำการ:  เปิด8.30-ปิด16:30โทรศัพท์:023153800
เปิดดู:1598
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท