ข่าวและกิจกรรม
20ตุลาตม2563       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสบการณ์จากการฝึกฝนอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้โดยมีระยเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน30ชั่วโมงและมีสาขาช่างที่เปิดรับสมัครจำนวน5สาขา สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพที่เปิดรับสมัครฝึกอบรมในหลักสูตร 1.) สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(จำนวน30ชั่วโมง) รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น รุ่นที่1ฝึกระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2563 รุ่นที่2ฝึกระหว่างวันที่25-29มกราคม2564 รุ่นที่3ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564 2.) สาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์(จำนวน30ชั่วโมง) รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น รุ่นที่1ฝึกระหว่างวันที่23-25พฤศจิกายน2563 รุ่นที่2ฝึกระหว่างวันที่15-19กุมภาพันธ์2564 รุ่นที่3ฝึกระหว่างวันที่10-14พฤษภาคม2564 3.) สาขาช่างเชื่อมทิกระดับ1(จำนวน30ชั่วโมง) รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น รุ่นที่1ฝึกระหว่างวันที่14-18ธันวาคม2563 รุ่นที่2ฝึกระหว่างวันที่26-30เมษายน2564 4.) สาขาช่างเชื่อมแม๊กเหล็กกล้าแผ่นหน้า(จำนวน30ชั่วโมง) รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น ฝึกระหว่างวันที่21-25ธันวาคม2563 5.) สาขาการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1(จำนวน30ชั่วโมง) รับสมัครจำนวน20คน/รุ่น ฝึกระหว่างวันที่18-22มกราคม2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่จำกัดเพศ 2.)มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัคร 3.)มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่สมัครไม่น้อยกว่า1ปี 4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร เอกสารประกอบการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ประกาศนียบัตร/ใบรบ./ใบรับรองวุฒิการศึกษา 3.)รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน1รูป การสมัคร สมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน5นครราชสีมากม.99ถ.มิตรภาพต.มิตรภาพอ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา30140โทร.044416950 หรือสมัครฝึกอบรมผ่านออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกันสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      การสมัครและเข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน5นครราชสีมากม.99ถ.มิตรภาพต.มิตรภาพอ.สีคิ้วจ.นครราชสีมา30140โทร.044416950 Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasima Facebook:สถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน5นครราชสีมา   ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:48
15ตุลาคม2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่1/2564ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน4สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนให้ผู้ที่เข้าร่วมมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานหลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเมื่อเสร็จสิ้นจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา:ม.3ขึ้นไป(อายุ15ปีขึ้นไป) 2.)สาขาช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา:ม.3ขึ้นไป(อายุ15ปีขึ้นไป) 3.)สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา:ม.3ขึ้นไป(อายุ15ปีขึ้นไป) 4.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน วุฒิการศึกษาที่ต้องการในสาขา:ป.6ขึ้นไป(อายุ18-45ปีขึ้นไป) ระยะเวลาการฝึกฝึกทุกวันจันทร์–ศุกร์เวลา08.30–16.30น.ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีสัญชาติไทย 2.)มีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆได้ตลอดหลักสูตร 3.)ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4.)สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันในเวลาที่กำหนด 5.)มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน 6.)ไม่อยู่ในสมณเพศ หลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร 1บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 2สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน1ฉบับพร้อมฉบับจริง 3รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน1รูป(แนบใบสมัครฝึก) การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่2ถ.เลียบคลองห้าต.รังสิตอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110โทร.025775867-9ต่อ111-114 สมัครผ่านทางออนไลน์โดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป-31ตุลาคม2563(รับจำนวนจำกัด) หลักสูตรไหนมีผู้เข้าสมัครครบตามกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าฝึกอบรมทาง https://www.facebook.com/dsdpathumthani/ สวัสดิการผู้เข้ารับการฝึก 1.)เงินอุดหนุนระหว่างการฝึกภายในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีสำหรับผู้มี ความประพฤติดีขาดแคลนทุนทรัพย์และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีกำหนด 2) ชุดปฏิบัติงาน กำหนดการอื่นๆ สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์คัดเลือกผู้รับการฝึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่11พฤศจิกายน2563เวลา09.00–12.00น. การรายงานตัว/ปฐมนิเทศ วันพุธที่11พฤศจิกายน2563เวลา13.00น. สำหรับผู้เข้ารับการฝึกที่มีอายุน้อยกว่า18ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ)ให้นำผู้ปกครองมาในวันที่คัดเลือกด้วยกำหนดการเปิดฝึก วันจันทร์ที่16พฤศจิกายน2563เวลา08.30–16.30น. การแต่งกายในวันรายงานตัวสอบคัดเลือกและปฐมนิเทศ 1.)สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวหรือสีสุภาพกางเกงขายาวสีดำหรือสีสุภาพห้ามสวมกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบสีดำล้วนหรือรองเท้าหนังหุ้มส้น 2.)ผมทรงสุภาพห้ามไว้หนวดไว้เคราดูแลความสะอาดของร่างกายโดยรวม(เพื่อรองรับการสัมภาษณ์) การรับรองการผ่านการฝึก ผู้ผ่านการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและได้รับการบริการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงานจัดหางานเพื่อจัดหางานตามความสามารถที่ระบุ           การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีเลขที่2/89หมู่2ถ.เลียบคลองห้าต.รังสิตอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110โทร.025775867-9ต่อ111-114ในวันและเวลาราชการ ผู้ประสานงาน นายสิทธิชัยกลิ่นชั้นโทรศัพท์095-148-0660 นายสามารถระยะวรรณ์โทรศัพท์086-549-6600 Website:http://www.dsd.go.th/Pathumthani/ Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:102
09ตุลาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่1/2564ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานการประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 2.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 3.)สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 4.)สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 5.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.)ไม่จำกัดเพศ 3.)สำเร็จการศึกษามีต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน 5.)มีความพร้อมและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ทะเบียนบ้าน 3.)วุฒิการศึกษา 4.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเลขที่33หมู่2ต.โรงช้างอ.เมืองจ.พิจิตร66000โทร.056990014ในวันและเวลาราชการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป-จนถึงวันที่30ตุลาคม2563(รับจำนวนจำกัด)      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตรเลขที่33หมู่2ต.โรงช้างอ.เมืองจ.พิจิตร66000โทร.056990014ในวันและเวลาราชการ Website:http://www.dsd.go.th/phichitFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
เปิดดู:151
07ตุลาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าช่างแอร์สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในเตรียมความพร้อมในการมีเอกสารในการประกอบวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอาทิสาขาสาขาช่างไฟฟ้าฯและช่างเครื่องปรับอากาศฯซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายต่อสามาธารณะที่จะต้องมี“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)หากปฎิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอาจมีโทษตามกฎหมายดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพควรจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพื่อให้ได้รับการรับรองตามกฎหมายโดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้ รายละเอียดการสมัครเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาที่เปิดรับสมัคร 1.)สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก หลักเกณฑ์การประเมิน 1.)ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติร้อยละ50 (โดยวิธีการทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถของแต่ละสาขาอาชีพ) 2.)ประสบการณ์ร้อยละ25 (โดยจะพิจารณาจากหลักฐานต่างๆ-การศึกษา/การทำงาน/การฝึกอบรม/การสัมมนา/บำเพ็ญประโยชน์) 3.)คุณลักษณะส่วนบุคคลร้อยละ25 (โดยวิธีสอบสัมภาษณ์) โดยจะต้องมีคะแนนผ่านการประเมินร้อยละ85ขึ้นไปถึงจะได้รับหนังสือรับรองความสามารถ เอกสารหลักฐานประกอบที่ใช้สมัคร 1.)รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1x1.5นิ้ว:จำนวน4รูป 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน:จำนวน1ฉบับ 3.)สำเนาใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ:จำนวน1ฉบับ 4.)ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน(กรณีไม่จบปวช.หรือปวส.ช่างไฟฟ้า):จำนวน1ฉบับ 5.)ใบรับรองผ่านการฝึกอบรมช่างไฟฟ้า/แอร์:มากกว่า1ฉบับ(ถ้ามี) 6.)สำเนาวุฒิการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้า:จำนวน1ฉบับ สามารถยื่นเอกสารสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เลขที่165หมู่3ต.ร่องกาศอ.สูงเม่นจ.แพร่โทร.054660025 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่เลขที่165หมู่3ต.ร่องกาศอ.สูงเม่นจ.แพร่โทร.054660025หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Phrae Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
เปิดดู:77
07ตุลาคม2563       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานรุ่นที่182(1/2564)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน13สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานการประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ฝึกในสถาบันฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:18ปีขึ้นไป 2.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกในสถาบันฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 3.)สาขาช่างสีรถยนต์ ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 4.)สาขาช่างเชื่อมMIG/MAG ฝึกในสถาบันฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 5.)สาขาช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 6.)สาขาช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึงCNC ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 7.)สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ฝึกในสถาบันฯ6เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 8.)สาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:สำเร็จปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเครื่องกล,สาขาอิเล็กทรอนิกส์,สาขาไฟฟ้าหรือสาขาคอมพิวเตอร์ อายุ:18ปีขึ้นไป 9.)สาขาช่างกลึง ฝึกในสถาบันฯ6เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 10.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 11.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 12.)สาขาช่างแต่งผมสตรี ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ม.3ขึ้นไป อายุ:15ปีขึ้นไป 13.)สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ฝึกในสถาบันฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา:ป.6ขึ้นไป อายุ:18-45ปี คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกในสาขาอาชีพนั้นๆได้ตลอดหลักสูตร 2.)ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง 3.)สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้เต็มตามวันเวลาที่กำหนด 4.)มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งโดยมีสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกันมาแสดง เอกสารประกอบการรับสมัคร 1.) วุฒิการศึกษาฉบับจริง 2.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำขนาด1นิ้วจำนวน3รูป 3.) ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ในลักษณะเดียวกัน วันเวลาสถานที่รับสมัครและกำหนดการอื่นๆ      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป–ถึงวันที่26ตุลาคม2563ในวันเวลาราชการณฝ่ายประสานและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเลขที่151หมู่ที่21ถ.มะลิวัลย์ต.บ้านเป็ดอ.เมืองจ.ขอนแก่น40000โทร.043468234,043468235ต่อ143-146  หรือสมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก:วันที่27ตุลาคม2563       สอบคัดเลือก:วันที่28ตุลาคม2563       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก:29ตุลาคม2563       เปิดฝึกอบรม:วันที่2พฤศจิกายน2563      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่นเลขที่151หมู่ที่21ถ.มะลิวัลย์ต.บ้านเป็ดอ.เมืองจ.ขอนแก่น40000โทร.043468234,043468235ต่อ143-146 Website:http://www.dsd.go.th/khonkaen Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น  ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน6ขอนแก่น
เปิดดู:86
06ตุลาคม2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน7สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานการประกอบอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 2.)สาขาช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 3.)สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 4.)สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 5.)สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ฝึกในสำนักงานฯ3เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 6.)สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) ฝึกในสำนักงานฯ3เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 7.)สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.)ไม่จำกัดเพศ 3.)สำเร็จการศึกษามีต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 4.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน 5.)มีความพร้อมและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ทะเบียนบ้าน 3.)วุฒิการศึกษา 4.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การรับสมัคร สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเลขที่242หมู่2ถ.น่าน-ทุ่งช้างต.ผาสิงห์อ.เมืองจ.น่าน55000โทร.054719454 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป-จนถึงวันที่30ตุลาคม2563(รับจำนวนจำกัด) กำหนดการอื่นๆ รายงานตัววันที่:30ตุลาคม2563 เปิดฝึกอบรมวันที่:2พฤศจิกายน2563      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านเลขที่242หมู่2ถ.น่าน-ทุ่งช้างต.ผาสิงห์อ.เมืองจ.น่าน55000โทร.054719454 Website:http://www.dsd.go.th/Nan Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน
เปิดดู:151
06ตุลาคม2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน3สาขาทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้ รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ 1.)บัตรประชาชนตัวจริง(ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย) 2.)รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูป(ขอเป็นรูปใส่สูทและปริ้นจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) 3.)สำเนาวุฒิการศึกษาปวช.สาขาไฟฟ้าอิเล็กและคอมพิวเตอร์ขึ้นไป1ฉบับหรือ 4.)ใบรับรองการผ่านงานด้านช่างไฟฟ้ามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือ 5.)สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์การฝึกงานหรือการปฎิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า160ชั่วโมง สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ 1.)บัตรประชาชนตัวจริง(ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย) 2.)รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูป(ขอเป็นรูปใส่สูทและปริ้นจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) 3.)สำเนาวุฒิการศึกษาปวช.สาขาไฟฟ้าขึ้นไป1ฉบับหรือ 4.)ใบรับรองการผ่านงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีหรือ 5.)สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกงานหรือการปฎิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า300ชั่วโมง สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบ 1.)บัตรประชาชนตัวจริง(ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรด้วย) 2.)รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูป(ขอเป็นรูปใส่สูทและปริ้นจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น) 3.)สำเนาวุฒิการศึกษาปวช.คหกรรมขึ้นไป1ฉบับหรือ 4.)ใบรับรองการผ่านงานครัวอาหารไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือ 5.)สำเนาวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในเกี่ยวกับสาขาผู้ประกอบอาหารไทยไม่น้อยกว่า90ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมการสมัครค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ1:จำนวน100บาท การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3บ้านศาลาต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180Tel.053-121002ต่อ112ในวันและเวลาราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งสำเนาเอกสารตรวจสอบก่อนล่วงหน้าที่ได้ที่Lineของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่(สามารถแสกนQRCODEได้ที่รูป-ด้านล่าง) ขณะนี้อยู่ในช่วงรับสมัครซึ่งยังไม่มีกำหนดการวันที่ทดสอบเมื่อจำนวนผู้ยื่นสมัครขอเข้ารับการทดสอบฯครบในสาขาอาชีพนั้นทางสถาบันฯจะดำเนินการเปิดการทดสอบฯและจะมีการติดต่อกลับผู้สมัครอีกครั้ง      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่335หมู่3บ้านศาลาต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180Tel.053-121002ต่อ112ในวันและเวลาราชการหรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/Chiangmai Facebook:Chiangmaiskillและมาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ข้อมูลจากFacebookมาตรฐานฝีมือแรงงานเชียงใหม่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เปิดดู:97
05ตุลาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและช่างแอร์เข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1จำนวน20คนทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้ รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า1ปีหรือ 3.)ผ่านการฝึกฝีมือแรงานหรือฝึกอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฎิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า300ชั่วโมงหรือ 4.)เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ 5.)ผู้สมัครทดสอบฯจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด หลักฐานการสมัคร 1.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดดขนาด1นิ้ว:จำนวน3รูป 2.) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหลักฐานการศึกษา:จำนวน1ชุด ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ1:จำนวน100บาท การรับสมัคร รับสมัครจำนวน20คนตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่9ตุลาคม2563 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเลขที่49หมู่1ต.บ่ออ.ขลุงจ.จันทบุรี22110โทรศัพท์039609857ในวันและเวลาราชการ และสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางLine(สแกนQRCODEได้ที่เอกสารตามที่ได้แนบท้ายบทความ) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TestingSystem) ในวันที่19ตุลาคม2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคความสามารถ) ในวันที่19-20ตุลาคม2563 ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีในวันและเวลาราชการโทร.039609857หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chanthaburi/ Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี  ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
เปิดดู:67
05กันยายน2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้กับบุคคลทั่วไปและแรงงานในสถานประกอบกิจการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและสมัครขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)ในภายภาคหน้าได้โดยมีระยเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน18ชั่วโมงและมีสาขาช่างที่เปิดรับสมัครจำนวน9สาขา สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.) สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2.) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3.) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 4.) สาขาการควบคุมระบบน้ำด้วยสมาร์ทโฟน 5.) สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 6.) สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 7.) สาขาติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 8.) สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 9.) สาขาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.)เป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการ 3.)เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่สมัครหรือที่เกี่ยวข้อง 4.)เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัคร 5.)อื่นๆเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรที่กำหนด การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป–จนถึงวันที่30ตุลาคม2563      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม190หมู่3ต.ลาดใหญ่อ.เมืองจ.สมุทรสงคราม75000โทร.034-717585หรือโทร.034-711284 Website:http://www.dsd.go.th/Samutsongkhram Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
เปิดดู:75
2กันยายน2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน4สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้อีกทั้งทางสำนักงานฯจะส่งรายชื่อให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อดำเนินการจัดหางานต่อไปอีกด้วย สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.) สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 2.) สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ2เดือน 3.) สาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ฝึกในสำนักงานฯ4เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน 4.) สาขาช่างไฟฟ้า ฝึกในสำนักงานฯ2เดือน/ฝึกในสถานประกอบการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.)สำเร็จการศึกษามีต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 3.)มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและเหมาะสมกับการปฎิบัติงาน 4.)มีความพร้อมและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ทะเบียนบ้าน 3.)วุฒิการศึกษา 4.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกัน และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ130หมู่3ต.ไก่คำอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ37000โทรศัพท์045523506-7 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป-จนถึงวันที่26ตุลาคม2563(รับจำนวนจำกัด) กำหนดการต่างๆ  สอบคัดเลือก:ในวันที่28ตุลาคม2563  ปฐมนิเทศและเปิดฝึก:ในวันที่2พฤศจิกายน2563      การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ130หมู่3ต.ไก่คำอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ37000โทรศัพท์045523506-7 Website:http://www.dsd.go.th/Amnatcharoen Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
เปิดดู:166
3ตุลาคม2563       สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน3สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพได้สาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีรับสมัครจำนวนจำกัดโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.) สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ 2.) สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 3.) ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาการฝึก2-4เดือน(วันจันทร์-ศุกร์เวลา08.30-16.30น.)และส่งฝึกงานในสถานประกอบการ1-2เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.)สำเร็จการศึกษามีต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) 3.)มีสภาพร่างกายแข็งแรงสามารถเข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)บัตรประจำตัวประชาชน 2.)ทะเบียนบ้าน 3.)วุฒิการศึกษา 4.)รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน2รูป การรับสมัคร สมัครฝึกอบรมออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODE(ที่รูปประชาสัมพันธ์ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มได้เช่นกันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป-จนถึงวันที่27พฤศจิกายน2563(รับจำนวนจำกัด) กำหนดการต่างๆ  สอบคัดเลือก:วันที่30พฤศจิกายน2563  ประกาศผลการคัดเลือก:วันที่30พฤศจิกายน2563  เริ่มดำเนินการฝึกอบรม:วันที่1ธันวาคม2563            การสมัครและเข้ารับการฝึกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิเลขที่31/7หมู่5ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตนต.ในเมืองอ.เมืองจ.ชัยภูมิ36000โทร.044816023 Website:http://www.dsd.go.th/Chaiyaphum Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
เปิดดู:194
02ตุลาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและช่างไฟฟ้าเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1จำนวน20คนทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพนอกจากนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้ รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)มีประสบการณ์การทำงานหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า1ปีหรือ 3.)ผ่านการฝึกฝีมือแรงานหรือฝึกอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า60ชั่วโมงและมีประสบการณ์จากการฝึกหรือปฎิบัติงานในกิจการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า300ชั่วโมงหรือ 4.)เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนี้ 5.)ผู้สมัครทดสอบฯจะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด หลักฐานการสมัคร 1.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกันแดดขนาด1นิ้ว:จำนวน3รูป 2.) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือหลักฐานการศึกษา:จำนวน1ชุด ค่าธรรมเนียมการสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ1:จำนวน100บาท การรับสมัคร รับสมัครจำนวน20คนตั้งแต่บัดนี้-จนถึงวันที่9ตุลาคม2563 โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีเลขที่49หมู่1ต.บ่ออ.ขลุงจ.จันทบุรี22110โทรศัพท์039609857ในวันและเวลาราชการ และสามารถยื่นใบสมัครผ่านทางLine(สแกนQRCODEได้ที่เอกสารตามที่ได้แนบท้ายบทความ) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคความรู้)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-TestingSystem) ในวันที่15ตุลาคม2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(ภาคความสามารถ) ในวันที่15-16ตุลาคม2563 ณสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี      สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายมาตรฐานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีในวันและเวลาราชการโทร.039609857หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/chanthaburi/Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
เปิดดู:69