ข่าวและกิจกรรม
14สิงหาคม2563     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันดำเนินจัดตั้งโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563จำนวน3รุ่นรุ่นละ20คนเป็นจำนวนผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการทั้งหมดทั้งสิ้น60คนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด      นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ การรายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563ทั้งหมด3รุ่น/รับสมัครรุ่นละ20คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับสมัครจำนวนจำกัดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่25สิงหาคม2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ27สิงหาคม2563 โดยประกาศของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยาถือเป็นที่สิ้นสุด โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่1 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่31สิงหาคม–1,2กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่3กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่4กันยายน2563 โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่7,8,9กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่10กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่11กันยายน2563 โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่3 อบรมช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนจำนวน18ชม. วันที่14,15,16กันยายน2563 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่17กันยายน2563 ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร วันที่18กันยายน2563 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมจะได้รับกล่องอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าคนละ1ชุด คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลหรือช่างไฟฟ้าทั่วไปมีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.จบการศึกษาในระดับปวชขึ้นไปในสาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานไฟฟ้า120ชั่วโมงขึ้นไป *ข้อ3หรือข้อ4เลือกข้อใดข้อหนึ่งโดยมีเอกสารยืนยันรับรองได้ทุกข้อ สมัครได้ที่ สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCodeบนรูปประชาสัมพันธ์เพื่อกรอกข้อมูลสมัคร หรือสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์.0353606315ต่อ502และ0898802206(อ.ภวัลย์น้อยอุทัย) ข้อมูลจาก Facebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา
เปิดดู:13
06สิงหาคม2563     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ได้ร่วมกันดำเนินจัดตั้งโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2จำนวน30คนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ       โดยโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นโครงการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับการรับรองความรู้ความสามารถเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดผู้ประกอบสาขาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนกำหนดดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม2563จำนวน1รุ่นและในเดือนสิงหาคม2563จำนวน1รุ่น การรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ2563รุ่นที่2จำนวน30คน สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่16สิงหาคม2563 สมัครผ่านออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มที่ลิงค์(คลิกที่นี้)หรือเข้าไปที่ติดต่อที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ได้ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวันที่19สิงหาคม2563 ในFacebook:Chiangmaiskillและwww.dsd.go.th/chiangmaiโดยจะคัดกรองข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดมากที่สุดและเรียงตามลำดับสมัครก่อน-หลังซึ่งประกาศของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ถือเป็นที่สิ้นสุด คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1.เป็นช่างไฟฟ้าชุมชนตำบลหรือช่างไฟฟ้าทั่วไป 2.สัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3.จบการศึกษาในระดับปวชขึ้นไปในสาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเรียนวิชาไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานด้านไฟฟ้าไม่น้อยกว่า6ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานหรือได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานไฟฟ้าหรือผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการทำงานไฟฟ้า120ชั่วโมงขึ้นไป *ข้อ3หรือข้อ4เลือกข้อใดข้อหนึ่งโดยมีเอกสารยืนยันรับรองได้ทุกข้อ รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรมโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้ารุ่นที่2 วันที่24-26สิงหาคม2563 ฝึกยกระดับฝีมือสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน วันที่27สิงหาคม2563 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 วันที่1กันยายน2563 เข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)      ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-53121002–3ต่อ125(งานฝึกอบรมอ.อภิชาติ/อ.สายัณห์)และไม่พลาดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าFacebook:Chiangmaiskillและเว็บไซต์www.dsd.go.th/Chiangmai ข้อมูลจาก Facebook:Chiangmaiskill
เปิดดู:81
27กรกฎาคมพ.ศ.2563สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปางรับสมัครผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารและช่างไฟฟ้าทั่วไปที่ยังไม่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าจำนวน20คนโดยมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่กำหนดสมัครฟรี!ฝึกอบรมฟรี!ตลอดโครงการ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร คุณสมบัติ ของผู้เข้าร่วมโครงการ1.เป็นผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร 2.อายุ18ปีขึ้นไปสัญชาติไทย 3.มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลที่กำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลดังนี้ 1ตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะ 2ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะ 3ตำบลสบป้าดอำเภอแม่เมาะ 4ตำบลนาแก้วอำเภอเกาะคา 5ตำบลศาลาอำเภอเกาะคา 6ตำบลนาแส่งอำเภอเกาะคา 7ตำบลท่าผาอำเภอเกาะคา 8ตำบลปงเตาอำเภองาว 9ตำบลบ้านหวดอำเภองาว 10ตำบลหลวงใต้อำเภองาว 11ตำบลวิเชตนครอำเภอแจ้ห่ม 12ตำบลทุ่งฮั้วอำเภอวังเหนือ 13ตำบลวังทองอำเภอวังเหนือ 14ตำบลวังซ้ายอำเภอวังเหนือ 15ตำบลวังแก้วอำเภอวังเหนือ 16ตำบลวังทรายคำอำเภอวังเหนือ 17ตำบลล้อมแรดอำเภอเถิน 18ตำบลแม่วะอำเภอเถิน 19ตำบลแม่ปะอำเภอเถิน 20ตำบลแม่มอกอำเภอเถิน 21ตำบลเวียงมอกอำเภอเถิน 22ตำบลนาโป่งอำเภอเถิน 23ตำบลแม่ถอดอำเภอเถิน 24ตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริก 25ตำบลพระบาทวังตวงอำเภอแม่พริก 26ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะ 27ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ 28ตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะ 29ตำบลห้างฉัตรอำเภอห้างฉัตร 30ตำบลเมืองยาวอำเภอห้างฉัตร 31ตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัตร กำหนดการต่างๆในโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้า ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง กำหนดการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้–3สิงหาคม2563 ประกาศผลการคัดเลือก4สิงหาคม2563 กำหนดการฝึกอบรมอาชีพ ระหว่างวันที่8–10สิงหาคม2563 กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ วันที่11และ13สิงหาคม2563 กำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ วันที่18สิงหาคม2563(เฉพาะผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) สามารถสมัครได้ที่ สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์(คลิกที่นี้)https://goo.gl/forms/gxBXXM9Aj0ceGhCD3 หรือสามารถสแกนQRCodeในรูปภาพประชาสัมพันธ์(ด้านล่าง)เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์ม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้–3สิงหาคม2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางในวันและเวลาราชการโทร.054-356681-4หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/lampangFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปาง
เปิดดู:104
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีเปิดรับสมัครช่างไฟฟ้าที่เป็นลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยรับสมัครจำนวนจำกัด รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 ด่วนรับสมัครจำนวนจำกัด ระหว่างวันที่ อบรมในวันที่13-16กรกฎาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิงมีอายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัครและมีสัญชาติไทย 2.เป็นแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 3.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 เอกสารในการสมัคร1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรี 13/1หมู่4บ้านหนองตาลกาบตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3 *ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯจะต้องสมัครเข้ารับกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีในวันและเวลาราชการโทร.035-969917-19ต่อ118หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/SuphanburiFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรี ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
เปิดดู:104
07กรกฎาคม2563      สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดเปิดรับสมัครสำหรับลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆดังนี้ รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน20คน กำหนดการฝึกอบรม อบรมในวันที่3-5สิงหาคม2563(จำนวน18ชั่วโมง) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อบรมและทดสอบระหว่างวันที่27กรกฎาคม-2สิงหาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการโดยนายจ้างมีการจ่ายประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง 2.บัตรประจำตัวประชาชน 3.วุฒิการศึกษาสาขาที่เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าช่างเครื่องปรับอากาศหรือสาขาที่เกี่ยวข้องหรือ 4.มีประสบการณ์ทำงานช่างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า1ปีขึ้นไป เอกสารในการสมัคร 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ100บาท สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด 174ม.3ต.นนทรีย์อ.บ่อไร่จ.ตราด23140หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่24กรกฎาคม2563 **ผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฯสามารถนำหนังสือรับรองผ่านการทดสอบฯไปใช้ประกอบการขอรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดในวันและเวลาราชการโทร.032470391-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0870749723คุณจิรพัฒน์ 0804045521คุณลำพัด Website:http://www.dsd.go.th/trat?region_id=62Facebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ข้อมูลจาก Facebookสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
เปิดดู:117
04กรกฎาคม2563     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีเปิดรับสมัครช่างแอร์ที่เป็นลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าระบบประกันสังคมมาตรา33.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ“ช่างแอร์”และเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินอกจากนี้การรับรองการทดสอบฯยังสามารถต่อยอดเพื่อขอ“หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ”(License)ในภายภาคหน้าได้อีกด้วยโดยทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีได้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการต่างๆดังนี้  รายละเอียดการฝึกอบรมฯและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รับสมัครจำนวน20คน กำหนดการฝึกอบรม อบรมในวันที่3-5สิงหาคม2563(จำนวน18ชั่วโมง) กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ ทดสอบฯในวันที่6-7สิงหาคม2563 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิงมีอายุ18ปีขึ้นไปนับถึงวันที่สมัครและมีสัญชาติไทย 2.เป็นแรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ 3.เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 เอกสารในการสมัคร 1.บัตรประชาชนตัวจริง 2.เอกสารรับรองการศึกษาหรือใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3.รูปถ่าย1นิ้วจำนวน3รูป สามารถสมัครได้ที่ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 58หมู่2ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี76120 หรือสามารถสอบถามได้ที่โทร.032470391-3 *ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯจะต้องสมัครเข้ารับกการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1ด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรีในวันและเวลาราชการโทร.032470391-3หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/PhetchaburiFacebook:สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี
เปิดดู:141
30มิถุนายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาประกาศรับสมัครฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจโดยจะฝึกอบรมในงานไฟฟ้า-การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน30ชั่วโมงให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกเพื่อเป็นการพัฒนาผู้ที่เข้าร่วมให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับสมัครจำนวนจำกัดทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ รายละเอียดการฝึกอบรมการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รับสมัครจำนวน20คนเท่านั้น(สมัครก่อนมีสิทธ์ก่อน) จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม30ชั่วโมง ฝึกวันเสาร์-อาทิตย์(วันที่4-5,11-12กรกฎาคม2563) ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร 2.)ไม่เป็นโรคร้ายแรงและมีเวลาฝึกได้ตลอดหลักสูตร หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งชื่อสมัครได้ที่ นายเฉลิมศักดิ์สิทธิชัยหน.ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์โทร.088-7885230 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโทร.074-336052หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/songkhlaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสิบสองสงขลา ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคสิบสองสงขลา
เปิดดู:127
29มิถุนายน2563     นายคมสันศักดิ์โสภิษฐ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่ริมพร้อมคณะทำงานโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าได้ร่วมกันวางแผนงานดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับการฝึกยกระดับทักษะฝีมือสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารและเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1และเข้ารับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารทั้ง3กิจกรรมจะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น5วันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถผู้เข้าร่วมโครงการฯจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกกิจกรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมอบกล่องพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าให้อีกคนละ1ชุดเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังจบโครงการ      โดยโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเป็นโครงการที่เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพัฒนาช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีความรู้มีความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับการรับรองความรู้ความสามารถเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดผู้ประกอบสาขาอาชีพสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่2)พ.ศ.2557ซึ่งขณะนี้ได้วางแผนกำหนดดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม2563จำนวน1รุ่นและในเดือนสิงหาคม2563จำนวน1รุ่น      ช่างไฟฟ้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-53121002–3ต่อ125(งานฝึกอบรมอ.อภิชาติ/อ.สายัณห์)หรือต่อ113(งานทดสอบมาตรฐานอ.เสกสรรค์)และต่อ117(งานประเมินความรู้ความสามารถอ.ธีระโรจน์)และไม่พลาดติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่หน้าFacebook:Chiangmaiskillและเว็บไซต์www.dsd.go.th/Chiangmai ข้อมูลจาก FacebookChiangmaiskillและสวท.เชียงใหม่
เปิดดู:185
27มิถุนายน2563      สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีได้เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานใหม่หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานและเพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะในการทำงานฝึกฝนเพิ่มประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในสังคมอีกทั้งสามารถนำการรับรองจากการเข้ารับการฝึกในครั้งนี้นำไปสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในภายภาคหน้าได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายมีเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกทางสถาบันฯจึงได้กำหนดรายละเอียดและคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังต่อไปนี้ สาขาที่เปิดรับสมัครในหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รับสมัครจำนวนจำกัดเต็มก่อนได้ฝึกก่อนเพียง20ท่านต่อรุ่นเท่านั้น 1.)ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน4รุ่น 2.)การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน4รุ่น 3.)ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1จำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 4.)การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิกจำนวน30ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 5.)ช่างบำรุงรักษารถยนต์จำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 6.)การผลิตระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือนจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 7.)เทคนิคการสอนงานจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 8.)ช่างปูกระเบื้องจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น 9.)การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริงจำนวน18ชั่วโมง    ฝึกอบรมจำนวน1รุ่น คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1.)อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนับถึงวันสมัคร 2.)มีสัญชาติไทยไม่จำกัดเพศ 3.)เป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการ,แรงงานนอกระบบ,ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เอกสารประกอบกการสมัคร 1.)ใบสมัครฝึกอบรม(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์คลิกที่นี้) 2.)บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง วิธีการสมัครฝึกอบรม สมัครทางออนไลน์ 1.ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม(สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่ลิงค์คลิกที่นี้)2.กรอกรายละเอียดให้ชัดเจนโดยเฉพาะสาขาที่สนใจฝึกอบรมชื่อ-นามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ 3.สแกนใบสมัครส่งมาทางอีเมล์samart_raya@hotmail.com 4.รอการตอบกลับยืนยันสิทธิ์การฝึกอบรมทางอีเมล์ สมัครด้วยตนเอง หรือมาเขียนใบสมัครฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี2/89หมู่2ถ.เลียบคลองห้าต.รังสิตอ.ธัญบุรีจ.ปทุมธานี12110สมัครได้ในวันและเวลาราชการ **วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี สวัสดิการผู้เข้ารับการฝึก 1.วุฒิบัตรการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2.ค่าอาหารกลางวัน150บาท/คน/วัน *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดเต็มก่อนฝึกก่อน**วัน-เวลาฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางFacebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานีโทร.02-577-5867-9ต่อ111-114หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันฯและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน นายประพันธ์หนูสันทัด:โทรศัพท์.086-790-3088 นายสามารถระยะวรรณ์:โทรศัพท์.086-549-6600 Website:http://www.dsd.go.th/pathumthaniFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุมธานี
เปิดดู:133
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน2สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรสามารถนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมรับสมัครจำนวน15คน 2.)สาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กรับสมัครจำนวน15คน ระยะเวลา/สถานที่ฝึกอบรม -ฝึกอบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา   ระหว่างวันที่1กรกฎาคม2563–31สิงหาคม2563(280ชั่วโมง) -ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ   ระหว่างวันที่1กันยายน2563–28กันยายน2563(140ชั่วโมง) คุณสมบัติของผู้สมัคร-เป็นบุคคลสัญชาติอายุ18ขึ้นไป -สำหรับสาขาเทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม-จบการศึกษาในระดับปวส.หรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาเครื่องกล,อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้าหรือคอมพิวเตอร์ -สำหรับสาขาช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก-จบการศึกษาในระดับม.3ขึ้นไป -แรงงานใหม่นักศึกษาผู้ว่างงานแรงงานในสถานประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ -มีสภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกและสามารถเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองณศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา และสามารถสมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่างสมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรับสมัครจำนวนจำกัด หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาในวันและเวลาราชการโทร.044416950หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมาและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonratchasimaFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน5นครราชสีมา
เปิดดู:162
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกเปิดรับสมัครการฝึกอบรมให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานซึ่งมีสาขาช่างทั้งหมดทั้งสิ้นจำนวน5สาขาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนพื้นฐานอาชีพพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในสาขาอาชีพต่างๆให้มีความพร้อมเพื่อประกอบอาชีพสาขาช่างในหลักสูตรที่ได้สำเร็จการฝึกทั้งหมดจะได้รับวุฒิบัตรนำไปแนบสมัครงานได้ สมัครฟรีฝึกอบรมฟรีโดยได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครและรายละเอียดต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพดังต่อไปนี้ สาขาอาชีพในหลักสูตร/ระยะเวลาการฝึก 1.)สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 2.)สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 3).สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 4).สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน 5).สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) ระยะเวลาฝึกอบรมในสถาบันฯ2เดือน ระยะเวลาฝึกงานในสถานประกอบกิจการ1เดือน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.)มีสัญชาติไทยอายุไม่น้อยกว่า15ปีบริบูรณ์ณวันเปิดฝึก 2.)สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม.3ขึ้นไป 3.)ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาใดยกเว้นระบบการศึกษานอกโรงเรียน 4.)มีความตั้งใจจะฝึกอบรมและสามารถเข้าฝึกได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร 5.)มีความประพฤติดีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแนงไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1.)นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง 2.)สำเนาวุฒิการศึกษา1ชุด 3.)รูปถ่าย1นิ้ว1รูป การรับสมัคร สมัครออนไลน์โดยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่ลิงค์(คลิกที่นี้) หรือสแกนQRCODEเพื่อเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มรับสมัครได้ที่รูปประชาสัมพันธ์-ด้านล่าง สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัววันที่1กรกฎาคม2563 หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายกในวันและเวลาราชการโทร.037639657หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน: 0813563657อ.ชาญวิทย์ Website:http://www.dsd.go.th/nakhonnayokFacebook:สนพ.นครนายก ข้อมูลจาก Facebookกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,Facebookสนพ.นครนายก
เปิดดู:139
     สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1สำหรับช่างไฟฟ้าที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงแห่งชาติได้ทั้งนี้การทดสอบฯจะเป็นการประเมินช่าง(แรงงาน)ทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นการวัดทักษะประสิทธิภาพและมาตรฐานในการทำงานเมื่อได้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสามารถนำไปแนบสมัครงานและเป็นหลักฐานการทำงานในวิชาชีพอีกทั้งยังสามารถต่อยอดเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(License)เพื่อใช้รับรองในวิชาชีพต่อไปได้เช่นกัน รายละเอียดการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1 คุณสมบัติผู้สมัครทดสอบ 1.)อายุ18ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัครทดสอบ 2.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.)วุฒิการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไปสาขาไฟฟ้ากำลังหรือหนังสือรับรองการทำงานอายุงานไม่น้อยกว่า1ปี 4.)รูปถ่าย1นิ้วจำนวน1รูป การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิทแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครโทร.02-3900263,02-3924790-4ต่อ123,124 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการโทร.023900261-5,023924790-4หรือเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ Website:http://www.dsd.go.th/bangkokFacebook:สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร ข้อมูลจาก Facebookสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานคร
เปิดดู:105