ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ
มูลค่างาน: 3,340,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรซอยหนองโพรง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มูลค่างาน: 26,520,000 บาท
พื้นที่: ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร ​เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร
มูลค่างาน: 5,326,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEA
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน
มูลค่างาน: 3,372,000 บาท
พื้นที่: ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มูลค่างาน: 15,540,000 บาท
พื้นที่: ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.
เทศบาลนครนครสวรรค์
มูลค่างาน: 795,000 บาท
พื้นที่: ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก
มูลค่างาน: 2,575,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้านพวงพยอม แบบมีไหล่ทาง หมู่ที่ ๔ บ้านกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
มูลค่างาน: 7,009,400 บาท
พื้นที่: ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลต้า
มูลค่างาน: 757,400 บาท
พื้นที่: ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านกว๋าวโท้ง-บ้านสันนคร รหัสสายทาง ชร.ถ. ๑๓๗-๐๑
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
มูลค่างาน: 5,072,900 บาท
พื้นที่: ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน ซอย ๔ - นาแก่ง/ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
มูลค่างาน: 4,600,000 บาท
พื้นที่: ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เนย
3 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองข้างชุมสายโทรศัพท์ หมู่ ๑ (แทนของเดิมที่ชำรุด)
เทศบาลตำบลโคกกลอย
มูลค่างาน: 2,110,000 บาท
พื้นที่: ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท