ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
23 นาทีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านทุ่งบัว - บ้านควน สีปาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
มูลค่างาน: 6,500,000 บาท
พื้นที่: ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
noei
26 นาทีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทรายมูล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มูลค่างาน: 2,775,300 บาท
พื้นที่: ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
noei
56 นาทีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหารแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่สาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
เทศบาลตำบลหารแก้ว
มูลค่างาน: 667,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
noei
59 นาทีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน ๒ คูหา หมู่ที่ ๒
เทศบาลตำบลหางดง
มูลค่างาน: 1,056,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหารแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณลำ เหมืองบ้าน หมู่ที่ ๑
เทศบาลตำบลหารแก้ว
มูลค่างาน: 712,000 บาท
พื้นที่: ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยสามัญ-พิเศษสูติกรรม ชั้น ๔ อาคารสูติกรรม โรง พยาบาลสงขลานครินทร์ จำนวน ๑ รายการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะแพทยศาสตร์)
มูลค่างาน: 25,541,900 บาท
พื้นที่: ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกั้นดิน คสล.สูง ๒.๕ เมตร ยาว ๓๔ เมตร และรั้วกั้นสูง ๑.๗๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร จำนวน ๑ งาน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มูลค่างาน: 602,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด จากบ้าน นายถ้ำ เต็มใจ ถึงสี่แยกวัดน้ำบ่อ หมู่ที่ ๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
มูลค่างาน: 620,000 บาท
พื้นที่: ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล พนานิคม
องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
มูลค่างาน: 785,000 บาท
พื้นที่: ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน – บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
มูลค่างาน: 4,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบกันซึมห้องเรียน L๑ - L๕ อาคารปาฐกถา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะวิทยาศาสตร์)
มูลค่างาน: 1,045,900 บาท
พื้นที่: ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
noei
1 ชั่วโมงที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบางสมัคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตพิมพ์ลายรอบอาคารศูนย์ สุขภาพบ้านสวยน้ำใส เทศบาลตำบลบางสมัคร (อาคาร ๒) บริเวณบ้านสวยน้ำใส เฟส ๔ หมู่ที่ ๓
เทศบาลตำบลบางสมัคร
มูลค่างาน: 1,440,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท