ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เป็นส่วนที่นำเสนอ ความต้องการ หาช่าง ผู้รับเหมา หรือ สินค้า ที่เป็นความต้องการของภาครัฐ ในงานที่น่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ที่สนใจและมีความพร้อมในการประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้ทราบข่าวและตัดใจเข้าร่วมเสนอราคา ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งาน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นหลัก ที่ houzzMate "เราสร้างสรรค์สังคมช่างคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยี"
noei
1 วันที่แล้ว
ระกาศเทศบาลตำบลระแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้า LED
เทศบาลตำบลระแหง
มูลค่างาน: 4,418,000 บาท
พื้นที่: ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลวัดประดู่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เทศบาลตำบลวัดประดู่
มูลค่างาน: 1,699,000 บาท
พื้นที่: ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยสักเหนือ หมู่ที่ ๑๕
เทศบาลตำบลยางฮอม
มูลค่างาน: 2,901,000 บาท
พื้นที่: ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เทศบาลเมืองปัตตาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
มูลค่างาน: 340,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรจนา ๒/๓
เทศบาลเมืองตาคลี
มูลค่างาน: 754,800 บาท
พื้นที่: ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำชายหญิง จำนวน ๑ หลัง
จังหวัดลพบุรี
มูลค่างาน: 1,598,500 บาท
พื้นที่: ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลแคราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลแคราย
มูลค่างาน: 1,155,000 บาท
พื้นที่: ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายเทศบาล ๒
เทศบาลตำบลทอนหงส์
มูลค่างาน: 613,500 บาท
พื้นที่: ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
noei
1 วันที่แล้ว
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรง พยาบาลตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
noei
2 วันที่แล้ว
ประกาศที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมอำเภอบึงสามพัน
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงสามพัน
มูลค่างาน: 2,000,000 บาท
พื้นที่: ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
noei
2 วันที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยแจ้งสนิท ๑๔
เทศบาลนครอุบลราชธานี
มูลค่างาน: 700,000 บาท
พื้นที่: ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
noei
2 วันที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย ลป.๔๐๐๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๓๔
กรมทางหลวงชนบท
มูลค่างาน: 8,997,000 บาท
พื้นที่: ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ตรวจทานสัญญา
เริ่มต้น 229 บาท
ตรวจทาน+แก้ไข
เริ่มต้น 399 บาท