butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

ประกาศกรมควบคุมโรค

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
17
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ