เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบาย

houzzMate.com โดย บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้เข้าชมและใช้งานเว็บไซต์ของเราทุกท่าน และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการใช้งาน และแจ้งให้ทราบถึงสิทธิรวมถึงนโยบายในการให้บริการ เราจึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้
1. ความเป็นส่วนตัว ทาง houzzMate.com ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรก จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว หรือ ประกาศของผู้ใช้บริการ เว้นแต่ในกรณีดังตอไปนี้
1.1เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
1.2เพื่อประโยชน์หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง
1.3เพื่อประโยชน์หรือเพื่อปกป้องประโยชน์ของสมาชิกอื่น
1.4เพื่อปกป้องสิทธิของ houzzMate.com และ บริษัท จำกัด
1.5เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ houzzMate.com
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน สมาชิกและผู้ใช้งาน ตกลงว่า
2.1จะไม่ทำการละเมิดสิทธิส่วนบุคลของสมาชิกผู้ใช้งานท่านอื่น หรือ บุคลภายนอกอื่นใด
2.2จะไม่กระทำการอันใดที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี ในเว็บไซต์
2.3จะไม่นำภาพ เนื้อหาหรือข้อความ อันละเมิดหรือผิดกฎหมาย เสียดสี กล่าวหา ล่อลวง หรือเป็นเท็จ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ houzzMate.com และ บริษัท โฮมไกด์ไลน์ จำกัด รวมถึงบุคคลอื่นใด มาเผยแพร่ในเว็บไซต์
2.4จะไม่ข่มขู่ คุกขาม กลั่นแกล้ง ผู้ใช้รายอื่นใดให้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย
2.5จะไม่ลงข้อมูลการติดต่อในส่วนที่ไม่ได้จัดเอาไว้ให้เพื่อการลงข้อมูลการติดต่อ หากพบยินดีให้ ทีมงาน houzzMate.com ทำการลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้
2.6จะไม่ลงข้อมูล หรือ ประกาศเนื้อหาในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนนั้นๆ ในเว็บไซต์ เช่น การประกาศรับจ้างทำงาน ในพื้นที่สำหรับประกาศความต้องการช่าง เป็นต้น หากพบยินยอมให้ลบหรือปิดประกาศนั้นๆ ได้
2.7จะไม่กระทำการใดๆอันเป็นการเผยแพร่ไวรัสเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
3. นโยบายด้านความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานและสมาชิก ตกลงว่า
3.1ไม่ให้หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จ หรือ สร้างบัญชีปลอมโดยเจตนาเพื่อการหลอกลวงผู้อื่น
3.2จะยอมรับในเงื่อนไขทุกประการ ในกรณีที่จะต้องถูกผู้ดูแลระบบเข้าตรวจสอบและพบว่ามีการใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จและมีแนวโน้มในการกระทำการอันทุจริต และยินยอมให้ปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้นั้น
3.3จะไม่เข้าใช้บัญชีผู้ใช้งานของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของตนเองโดยมิได้รับอนุญาต
3.4จะให้ข้อมูลในการติดต่อที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
3.5จะไม่โอนบัญชีผู้ใช้ รวมถึงร้านบริการของตนเองที่เปิดในเว็บไซต์ให้กับผู้อื่นโดยมิได้แจ้งและได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ดูแลระบบเสียก่อน
ทั้งนี้ นโยบายและเงื่อนไขในการใช้งาน ดังกล่าวข้างต้น มีขึ้นเพื่อการใช้งานที่สะดวก และปลอดภัยต่อสมาชิกและผู้ใช้งานทุกท่าน Houzzmate.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อความเหมาะสมตามกฎหมายและตามนโยบายของผู้จัดทำเวปไซต์ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำเวปไซต์ Houzzmate.com ไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดจากการติดต่อสื่อสาร การประกาศโฆษณา หรือการกระทำใดๆในเวปไซต์ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หากมีการกระทำใดอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ได้รับความเสียหาย ต้องดำเนินการว่ากล่าวเอากับผู้ก่อความเสียหายด้วยตนเอง โดยไม่อยู่ใความรับผิดของคณะผู้จัดทำเวปไซต์ Houzzmate.com