butter
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญ การ เป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการเป็นอาคาร คสล.๒ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ