butter
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนวัดพระฝาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนวัดพระฝาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ