butter
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานที่ (ที่พักพยาบาลและโรงอาหาร) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ