noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (แห่งใหม่) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (ศภ.๓)

ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (แห่งใหม่) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ (ศภ.๓) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
27
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ