noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ และแก้ไขการทรุดตัวของดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ