noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน

ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๙๐๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ