noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
25
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ