noei
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมรอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานกิจกรรมรอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๑ งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
28
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ