butter
4 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๔ บ้านทุ่ง มหาชัย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๓ ซอย ๔ บ้านทุ่งมหาชัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร เชื่อมตำบลคลองยางและตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
28
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ